STATUTUL ASOCIAŢIEI

INTRUDER OWNERS CLUB ROMÂNIA

 
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1  

 

Asociaţia INTRUDER OWNERS CLUB ROMÂNIA, este fondată potrivit actului constitutiv de catre următoarele persoane, membri fondatori:

 

1.      PRAHUZA CONSTANTIN VIRGIL;

2.      IONIŢĂ VICTORAȘ-NICUȘOR;

3.      CUCUIU ALIN-ALEXANDRU.

 

Art. 2  

 

Asociaţia INTRUDER OWNERS CLUB ROMÂNIA se constituie ca persoană juridică română de drept privat, autonomă, organizaţie nonguvernamentală și nonprofit, fără scop lucrativ, constituită în condiţiile OUG nr.26/2000, modificată și completată prin documentele legale ulterioare.

Asociația îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile României şi conform prezentului statut.

Asociația dobândeşte personalitate juridică la data înscrierii sale în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

 

Art. 3   Scopul Asociaţiei

 

Scopurile principale ale asociaţiei sunt următoarele:

1.      Crearea unui cadru organizatoric adecvat şi legal pentru reunirea tuturor proprietarilor de motociclete SUZUKI INTRUDER/BOULEVARD de pe teritoriul României;

2.      Organizarea activităţilor comune de recreere şi cu specific moto a membrilor clubului;

3.      Îndrumarea şi instruirea membrilor clubului pentru o utilizare şi o întreţinere corectă a motocicletelor pe care le deţin;

4.      Promovarea utilizării în mod legal, în condiţii de siguranţă rutiera şi în mod corect a motocicletelor deţinute de către membrii clubului;

 

Art. 4   Denumirea, însemnele și culorile Asociaţiei

 

Denumirea asociaţiei este INTRUDER OWNERS CLUB ROMÂNIA, denumită în continuare IOCR.

Sigla sau orice alte elemente de identificare (forma, conținutul și culorile siglei clubului) vor fi stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor asociației.

 

Art. 5 Sediul Asociaţiei

 

1.      Sediul Asociaţiei este situat în România, Mun. București, Sector 1, Bld. Ion Mihalache, nr. 158, bl. 4, sc. B, ap. 34.

2.      Sediul asociației poate fi schimbat la o altă adresă din Bucureşti sau în altă localitate din România, cu respectarea procedurilor legale şi în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor;

3.      Domeniul de internet al IOCR este iocr.ro, iar site-ul web este www.iocr.ro .

 

Art. 6 Durata Constituirii

 

Durata de funcționare a Asociației INTRUDER OWNERS CLUB ROMÂNIA este pe termen nedeterminat.

 

Art. 7   Patrimoniul Asociaţiei

 

1.      Patrimoniul inițial al Asociației INTRUDER OWNERS CLUB ROMÂNIA, la data constituirii, este format din activul inițial, constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 1000 RON;

2.      Alte surse de modificare ulterioară a patrimoniului, prin majorare sunt:

-          taxe de înscriere în Asociaţie şi cotizații ale membrilor activi (stabilite de Consiliul Director, cu aprobarea Adunării Generale);

-          Dobânzile și dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale;

-          Donații, sponsorizări din țară și străinătate și alte contribuții bănești sau în natură din partea unor persoane fizice sau juridice;

-          Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și/sau de la terțe persoane, fizice și/sau juridice care intentionează să susțină activitățile de bază ale Asociației;

-          Alte venituri prevăzute de lege;

3.      Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia româna în vigoare, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

 

Art. 8 Obiectivele Asociaţiei

 

În vederea realizării scopurilor sale, Asociaţia INTRUDER OWNERS CLUB ROMÂNIA, potrivit Art. 3 din prezentul statut, are următoarele obiective şi activităţi:

-          promovarea imaginii, spiritului și al valorilor IOCR in țară și străinătate;

-          Promovarea intereselor de orice natura ale membrilor motociclişti;

-          Organizarea de evenimente cu specific moto, reuniuni, călătorii pentru membrii clubului;

-          Conştientizarea motocicliştilor despre pericolele la care se expun pe drumurile publice și modul de evitare a evenimentelor rutiere neplăcute, precum și conştientizarea celorlalți participanţi la traficul rutier despre existenţa motocicliştilor;

-          Organizarea de întâlniri şi seminarii în scopul popularizării unei exploatări  și întreţineri corecte a motocicletelor deţinute de către membri, şi a accesoriilor specifice acestora;

-          Sprijinirea şi consilierea membrilor în proiectele de modificare/restaurare/recondiţionare a motocicletelor proprii;

-          Dezvoltarea şi valorificarea colaborării cu organisme similare naţionale şi internaţionale în scopul cunoaşterii interne şi peste hotare a activităţii I.O.C.R.;

-          Organizarea şi participarea la evenimente de promovare a mărcilor de motociclete Suzuki Intruder/Boulevard.

 

Art. 9 Afiliere

 

1. Asociația INTRUDER OWNERS CLUB ROMÂNIA se poate afilia la asociații/federații sau alte organisme din țară sau din străinatate cu scop înrudit, pentru realizarea obiectivelor sale.

 

CAPITOLUL II – MEMBRII ASOCIAȚIEI

 

Art. 10 Calitatea de membru

 

1.      Calitatea de membru al Asociației va putea fi obţinută de toţi cei care sunt interesaţi în obiectivele acesteia şi care doresc să contribuie la realizarea acestor obiective. Procedura de obţinere a calităţii de membru va fi descrisă în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al IOCR.

2.      Categorii de membri ai Asociației:

-          Membri fondatori – membrii care au constituit Asociația şi au contribuit moral şi material la fondarea acesteia şi la constituirea patrimoniului social;

-          Membri activi – persoane fizice de naţionalitate română, proprietari ai cel puţin unei motociclete din modelele mărcii Suzuki Intruder/Boulevard, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociației şi care, prin activitatea lor, sprijină Asociația în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de art. 11 din prezentul Statut. Calitatea de membru este personală și inalienabilă;

-          Membri simpatizanţi – persoane fizice de naţionalitate română sau străină, care simpatizează marca şi/sau care intenţionează achiziţionarea unei motociclete din modelele mărcii Suzuki Intruder/Boulevard;

3.      Calitatea de membru activ al Asociației se obține pe bază de cerere scrisă, supusă spre aprobare Consiliului Director, care o poate admite sau respinge, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Consiliului;

4.      Calitatea de membru simpatizant al Asociației se acordă de către Adunarea Generală, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, la propunerea Consiliului Director;

5.      Contribuţiile membrilor Asociației la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociație;

6.      Calitatea de membru va fi suspendată când deținătorul este trimis în judecată pentru fapte cu caracter penal, până la soluționarea definitivă a urmăririi penale;

7.      Pierderea calității de membru se realizează prin:

-          retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată;

-          deces;

-          excludere, în următoarele situaţii:

o   încalcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere ale Asociației;

o   ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal;

o   Excluderea se decide de către Adunarea Generală, cu o majoritate de 2/3 din voturi, pentru încălcarea gravă a prevederilor statutare.

-          dizolvarea sau lichidarea Asociației.

 

Art. 11 Drepturi şi obligaţii ale membrilor

 

1.      Drepturile membrilor fondatori și ale membrilor activi ai Asociației sunt urmatoarele:

a)      Să-şi exprime prin vot direct sau prin corespondență opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale;

b)      Să participe direct sau prin mijloace electronice adecvate (e-mail, forumuri, platforme de comunicații online) la propunerea, dezbaterea și adoptarea oricărei activități sau decizii a Adunarii Generale a Asociației;

c)      În cazul în care nu pot participa fizic sau prin corespondență la Adunarea Generală, pot să delege votul unui membru prezent la Adunarea Generală. Voturile prin corespondență și delegate vor fi luate în calcul la stabilirea cvorumului pentru Adunarea Generală;

d)      Să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director;

e)      Să poarte semnele de identificare ale clubului (ecusoane, sigle, în forma și cu culorile stabilite de Adunarea Generala);

f)       Să beneficieze de serviciile și programele iniţiate sau organizate de Asociație;

g)      Să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociație;

h)      Să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociației pentru organizarea unor manifestări şi activităţi specifice în domeniile de interes ale clubului;

i)        Alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociației.

2.      Membrii simpatizanţi ai Asociației beneficiază de drepturile prevăzute la art. 11, alin. (1) lit. h) și i) din prezentul Statut.

3.      Obligațiile membrilor Asociației sunt următoarele:

-          Respect, încredere, întrajutorare, protecție, sunt atributele pe care Asociația se bazează și care trebuie să se reflecte în acțiunile și relațiile dintre membri;

-          Fiecare membru trebuie să țină cont de faptul că orice acțiune a sa, atâta timp cât poartă însemnele Asociației, se răsfrânge asupra celorlalți membri, indiferent de rezultat, pozitiv sau negativ, și, implicit, asupra Asociației;

-          Să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al Asociației;

-          Să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociație;

-          Să participe la sondajele şi scrutinele „on-line” privind activitatea Asociației şi a Consiliului Director.

4.      Abateri și sancțiuni:

Constituie abatere săvârşirea de către membrii Asociației a următoarelor:

-          Denigrarea numelui, reputației, imaginii sau activităţii Asociației;

-          Întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociației;

-          Folosirea drogurilor, conducerea sub influența alcoolului, aceste acte sunt interzise, ducând la excluderea din Asociație;

-          Angajarea Asociației în acţiuni pentru care nu a fost autorizat(ă) de organele de conducere;

-          Implicarea Asociației în activităţi politice;

-          Abaterile de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociației;

-          Comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă;

-          În cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociației, neparticiparea sistematică la activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-şi desfaşoare în mod eficient activitatea.

Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:

-          Avertisment;

-          Avertisment sever şi ultimativ;

-          Suspendarea pe termen determinat din Asociație sau/şi din funcţia de conducere potrivit Statutului Asociației;

-          Excluderea din Asociație.

 

CAPITOLUL III – RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

 

Art. 12 Veniturile Asociaţiei

 

1.      Patrimoniul social iniţial al Asociației se completează cu veniturile din contribuţiile, cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea, în condiţiile legii, a sumelor disponibile, sponsorizări, donaţii sau legate, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.

2.      Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociatiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociației.

 

Art.13 Cheltuieli

 

1.      Cheltuielile Asociatiei vor fi aprobate de Consiliul Director pe baza actelor justificative anexate şi vor fi evidenţiate în Raportul Anual de activitate al Asociației.

2.      Toate cheltuielile vor fi efectuate pentru realizarea scopului prevăzut la Art.3.

 

CAPITOLUL IV – CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

 

Secţiunea I

 

Art. 14 Adunarea Generală

 

1.      Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor cu drept de vot.

2.      Adunarea Generală are următoarele atribuții:

-          aprobă strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei pentru perioada următoare;

-          dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei;

-          alege şi revocă membrii Consiliului Director şi a contabilului Asociației;

-          dezbate şi aprobă modificarea/completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației;

-          aprobă asocierea/afilierea sau colaborarea cu organizaţii naţionale şi internaţionale similare;

-          aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

-          orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.

3.      Adunarea Generală se întruneste cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a contabilului.

4.      Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării ei, în acest din urmă caz dacă:

-          se impune în mod necesar modificarea statutului;

-          apar situaţii care afectează existenţa Asociației;

-          la cererea scrisă a cel puţin 1/2 din numărul total al membrilor cu drept de vot.

5.      Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director, printr-un convocator scris, punându-se la dispoziţia participanţilor şi materialele supuse dezbaterii.

6.      Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris şi depuse cu cel puțin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

7.       La Adunarea Generală participă:

-          Membrii fondatori;

-          Membrii activi;

-          Membrii simpatizanți, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;

8.      În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator și membru activ are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

9.      În situaţia în care, datorită distanţelor fizice, membri nu se pot prezenta la şedinţele Adunării Generale convocate statutar, se va proceda la dezbaterea şi votarea punctelor înscrise pe ordinea de zi prin corespondență, utilizând mijloace electronice de comunicaţii adecvate (e-mail, forumuri, platforme de comunicații online).

 

Art. 15 Cvorumul

 

1.      Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unul dintre membrii cu drept de vot.

2.      Dacă nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă în mod automat după o perioadă de 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul asociaţilor prezenţi.

 

Art. 16 Desfăşurarea lucrărilor

 

1.      Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociației sau, în lipsă, de înlocuitorul acestuia (Vicepreşedintele).

2.      Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot prezenţi, cu excepția hotărârilor care au ca obiect dizolvarea Asociației sau modificarea scopului Asociaţiei.

3.      În cazul în care, din motive justificate, unul din membri nu poate fi prezent la Adunarea Generală, acesta poate delega unul din membrii prezenţi să voteze în locul lui.

 

Art. 17 Dezbaterea și votarea prin corespondență

 

1.      Pentru simplificarea procedurilor și pentru a permite tuturor membrilor, indiferent de localizare, să îşi exprime opinia şi să ia parte la procesul de elaborare şi votare a hotărârilor Adunării Generale, în anumite situaţii, decise de către Consiliul Director, se poate recurge la procedura de dezbatere și votare prin corespondență „on-line” a acestora.

2.      Pentru acest scop se vor folosi mijloace electronice de comunicaţii adecvate (e-mail, forumuri, platforme de comunicații online) și in cadrul Forumului Asociației se va înființa o secţiune rezervată doar membrilor cu drept de vot.

3.      Documentele supuse dezbaterii și aprobării vor fi publicate în această secţiune şi vor putea fi discutate și votate în decurs de 15 zile calendaristice.

4.      După expirarea timpului, rezultatele votului vor fi înregistrate şi hotărârile se vor considera aprobate dacă vor fi votate de jumătate plus unu din participanţii la acest scrutin.

5.      Procesul verbal al hotărârilor astfel adoptate va fi semnat în termen de maxim 30  de zile de la desfășurarea ședinței, prin grija Consiliului Director.

 

 

 

Art. 18 Contestarea hotărârilor

 

1.      Hotărârile Consiliului Director contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociatiei pot fi atacate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, de către oricare dintre membrii cu drept de vot. Contestaţiile argumentate vor fi luate în considerare, în termen de 15 zile de la înregistrare sau publicarea acestora pe Forumul Asociației. Contestaţiile vor fi remise Preşedintelui care va dispune imediat suspendarea hotărârii în cauză şi punerea ei în discuţia Adunării Generale sau pe Forumul Asociației, în cel mai scurt timp.

 

Secțiunea a II-a

 

Art. 19 Consiliul  Director

 

1.    Consiliul Director iniţial este format din membrii fondatori, potrivit Actului Constitutiv.

2.    Consiliul Director al Asociației asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

 

Art. 20 Componenţa Consiliului Director și atribuții

 

1. Consiliul Director al Asociației este constituit din membrii fondatori, astfel:

 

A) PREŞEDINTE – PRAHUZA CONSTANTIN VIRGIL

 

Atribuțiile preşedintelui sunt:

-          conduce toate ședințele Asociației (ședințele Consiliului Director precum și cele cu Adunarea Generala a Asociației);

-          promovează obiectivele Asociației;

-          supervizează activitatea Asociației;

-          reprezintă Asociația în relația cu alte cluburi, asociații moto, cu alte organizații sau cu persoane care nu fac parte din Asociație;

-          reprezintă Asociația în relația cu presa;

-          ajută la armonizarea şi cooperarea dintre membrii Asociației, asistă activitatea altor membri ai Asociației atunci când este necesar acest lucru;

-          angajează și reprezintă Asociația în relațiile cu terții, conform deciziilor Consiliului Director sau Adunării Generale;

-          coordoneză activităţile de actualizare a site-ului web și a Forumului Asociației;

-          Toate situațiile sau problemele care privesc relația Asociației cu alte persoane sau organizații vor fi manageriate de Președinte și trebuie supuse atenției acestuia.

 

B) VICEPREŞEDINTE – IONIŢĂ VICTORAȘ NICUȘOR

 

Atribuțiile vicepreşedintelui sunt:

-          coordonează membrii Asociației și supervizează acțiunile organizate în cadrul Asociației;

-          acționează ca interfață între membrii activi și Președintele Asociației;

-          își asumă toate responsabilitățile și îndatoririle Președintelui în absența acestuia;

-          participă, împreună cu Președintele la acțiunile sau discuțiile care promovează Asociația în relația cu mass-media sau alte cluburi moto;

-          răspunde de organizarea excursiilor și de deplasarea organizată precum și soluționarea eventualelor probleme apărute în rândul membrilor Asociației (mecanice sau disciplinare);

-          planifică, controlează şi coordonează toate aspectele legate de divertisment şi întâlniri, precum şi orice comisie s-ar putea constitui pentru un anumit eveniment;

-          colaborează cu Preşedintele la întocmirea raportului de activitate la Adunarea Generală cu privire la activităţile Asociației pentru anul fiscal încheiat;

-          dezvoltă şi întreţine un program de instruire la un standard ridicat pentru utilizarea şi întreţinerea corectă atât a motocicletelor cât şi a accesoriilor specifice acestora, în rândul membrilor Asociației;

 

C) SECRETAR GENERAL – CUCUIU ALIN-ALEXANDRU

 

Atribuțiile Secretarului General sunt:

-          Este responsabil cu evidența tuturor actelelor și documentelor Asociației: Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociației, lista de membri activi, rapoarte scrise, copii ale corespondenței dintre Asociație și orice persoană sau organizație din exterior etc.;

-          Secretarul îi anunță pe membri privind data și locul în care au loc ședințele ordinare sau extraordinare (în situații de urgență);

-          Secretarul aduce la cunoștința membrilor care nu au participat la ședințe problemele discutate si deciziile luate;

-          asistă Vicepreşedintele în toate aspectele legate de divertisment şi întâlniri şi pentru  coordonarea tuturor activităţilor Asociației;

-          ajută la elaborarea sau emiterea de buletine informative lunare ale activitaţilor Asociației;

-          asigură arhivarea atât a documentelor scrise/electronice cât şi a celor foto-video privind activităţile Asociației pentru a se putea păstra istoricul acesteia;

-          îndeplinește îndatoririle de Vicepreşedinte în  absenţa acestuia.

 

2. La sedinţele Consiliului Director mai pot participa, fără a avea drept de vot, urmatorii:

 

A) TREZORIER ONORIFIC

 

Atribuțiile Trezorierului sunt:

-          ţine evidenţa fondurilor Asociației;

-          ține evidența elementelor de identificare oferite membrilor și a cheltuielilor necesare realizării acestora;

-          încasează cotizaţiile membrilor activi şi contribuţiile financiare, depunându-le cât mai curând posibil în contul Asociației, pentru a putea prezenta periodic (trimestrial sau semestrial) un extras de cont la zi;

-          eliberează fonduri pentru a fi folosite în conformitate cu regulamentul Asociației și deciziile luate de Comitetul Director;

-          semnează, împreună cu Președintele şi Contabilul, actele financiare ale Asociației;

-          realizează un raport financiar atunci când acest lucru este necesar și îl prezintă Adunării Generale.

 

B) CONTABILUL

 

3. Membri mentionati la pct. 2 vor fi numiti prin decizie de catre Consiliul Director.

 

Art. 21 Desemnarea şi revocarea membrilor Consiliului Director

 

1.    Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret, de către Adunarea Generală, cu întrunirea unei jumatăţi plus unu din votul membrilor fondatori și a membrilor activi prezenţi la Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani.

2.    Potrivit hotărârii Adunării Generale, membrii iniţiali ai Consiliului Director vor putea fi înlocuiţi.

3.    În cazul în care un membru desemnat părăseşte Consiliul Director, el va fi înlocuit cu unul din membrii fondatori, sau o terţă persoană, potrivit hotărârii Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unul din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

4.    În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligaţia să notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 10 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data împlinirii preavizului.

5.    Pentru motive temeinice, Adunarea Generală, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi, pot decide excluderea membrilor Asociației sau revocarea membrilor Consiliului Director al Asociației.

6.    Funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.

7.    Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 15 de zile de la descompletare. În cazul în care, din motive obiective, nu se poate convoca o Adunare Generală în acest interval, Consiliul Director poate numi în funcţia rămasă liberă un alt membru, cu titlu interimar, până la urmatoarea întrunire a Adunării Generale.

 

Art. 22 Atribuţiile Consiliului Director

 

1. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are urmatoarele atribuții:

-          Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară

-          Execută bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociației;

-          Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociației;

-          Aprobă organigrama şi strategia de personal ale Asociației;

-          Elaborează regulamentul intern de funcţionare şi organizare al Asociației;

-          Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

2. Deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociației pot fi atacate de membrii cu drept de vot sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

3. În situaţii deosebite, Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de Asociație, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociației sau orice alte atribuţii prevazute în lege sau în statut.

 

Art. 23 Frecvenţa întâlnirilor

 

1.      Consiliul Director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori nevoile Asociației o impun, la solicitarea scrisă a oricăruia dintre membrii săi.

2.      Consiliul Director ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi. Consiliul Director nu se poate întruni în absenţa Preşedintelui sau a locţiitorului desemnat 

 

CAPITOLUL III – CONTABILITATE ŞI CONTROL FINANCIAR

 

Art. 25 Controlul financiar

 

1. Controlul financiar al Asociației este asigurat de un Contabil autorizat CECCAR, ales de către Adunarea Generală.

2. În realizarea competenţelor sale, Contabilul:

-          verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

-          întocmește rapoarte şi le prezintă Adunării generale şi Consiliului Director;

-          poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

-          îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director.

3. Membrii Consiliului Director nu pot fi contabili.

4. Contabilul este ales de către Adunarea Generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor cu drept de vot prezenţi.

 

Art. 26 Veniturile şi cheltuielile Asociaţiei

 

1.      Veniturile Asociației provin din:

-          cotizațiile, taxele de adeziune şi contribuțiile în bani ale membrilor fondatori şi ale celorlalte categorii de membri;

-          dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale;

-          venituri realizate din activități economice directe, inclusiv din activități de organizare a unor întruniri, expoziții şi/sau alte manifestări;

-          donații, sponsorizări sau legate;

-          resurse obținute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

-          alte venituri prevăzute de lege.

2. Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:

-          cheltuieli pentru realizarea programelor, activităților şi obiectivelor Asociației;

-          procurări de echipamente şi accesorii necesare în vederea îndeplinirii scopurilor Asociației;

-          costuri specific pentru funcționarea și intreținerea site-ului web al asociației;

-          chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

-          cazare, masă, transport in cazul organizării de activitați comune de recreere şi cu specific moto;

-          alte cheltuieli aprobate Consiliul Director.

3. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoane insărcinate de Consiliul Director.

 

Art. 27

 

Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

 

CAPITOLUL IV – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

 

Art. 28 Dizolvarea

 

1.      Asociaţia INTRUDER OWNERS CLUB ROMÂNIA se va putea dizolva:

A)     De drept prin: realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, daca în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.

B)     Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:

- scopul şi/sau activitatea Asociației au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

- realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

- urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituită;

- a devenit insolvabilă;

- nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

C)     Prin hotărârea Adunării Generale.

D)     În alte situaţii prevăzute de lege.

 

Art. 29 Lichidarea

 

1.      În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

2.      Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

 

Art. 30 Încetarea funcționării

 

Asociația încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

 

 

 CAPITOLUL V – DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 34

 

Prezentul statut are este valabil pe toata durata de funcționare a Asociației, modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă și cu respectarea prezentului statut și a reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale.

 

Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generala a Asociatiei, la data de _____________ și redactat în _______ exemplare, cu câte ____ pagini fiecare, din care s-au eliberat părților ____ exemplare originale, astăzi, _______________, data atestării.

 

 

SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI